Algemene voorwaarden Anne Poell Voedingsdeskundige

Artikel 1 – Definities

 

In de algemene voorwaarden (hierna de  AV) wordt verstaan onder:

– Voedingsdeskundige:  Anne Poell, in het bezit van een Nederlands diploma Voedingsdeskundige, handelende als zelfstandige Anne Poell Voedingsdeskundige/coach;

– Cliënt: de natuurlijke persoon aan wie door de voedingsdeskundige advies wordt verleend;

– de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt is hij/zij die door wet of rechter is aangewezen als de vertegenwoordiger van de cliënt;

– groep/bedrijf: een groep van personen aan wie de voedingsdeskundige op verzoek van de personen in de groep zelf of de wettelijke vertegenwoordiger van een bedrijf in de vorm van een workshop adviseert over gezonde voeding, eventueel gevolgd door een begeleidingstraject;

– Arts:  de huisarts of specialist door wie de cliënt  eventueel naar de voedingsdeskundige is verwezen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 

Deze AV zijn van toepassing op de tussen de cliënt/groep/bedrijf  en de voedingsdeskundige gesloten overeenkomst (verder te noemen de overeenkomst) met betrekking tot het begeleidingstraject/workshop.

 

Artikel 3 – Gebondenheid aan de AV

 

De voedingsdeskundige zal aan de cliënt/groep/bedrijf de AV laten toekomen, (via email of hardcopy) samen met de informatie over het begeleidingstraject, werkwijze en tarieven, welke informatie deel gaat uit maken van de overeenkomst.

 

Artikel 4 – Totstandkoming individuele overeenkomst

 

De voedingsdeskundige doet op basis van de intake en anamnese aan de cliënt een aanbod tot begeleiding, waarin die begeleiding nauwkeurig wordt omschreven. De Av maken deel uit van dat aanbod.

De overeenkomst komt tot stand wanneer de cliënt  het aanbod van de voedingsdeskundige online aanvaardt.

De overeenkomst wordt gevormd door:

Het omschreven begeleidingstraject;
de werkwijze;
de tarieven;
de AV.
De voedingsdeskundige geeft advies en begeleiding aan de cliënt, tenzij onderling anders is overeengekomen.

Voor de groep/bedrijf gelden afzonderlijke afspraken over de inhoud van de workshop en kunnen van groep tot groep verschillen.

 

Artikel 5 – Verhindering Cliënt

Bij verhindering een gemaakte afspraak na te komen, dient de cliënt dit zo spoedig mogelijk aan Anne Poell Voedingsdeskundige door te geven. Als een consult niet minimaal 24 uur van tevoren word afgezegd, is Anne Poell Voedingsdeskundige gerechtigd de kosten voor het consult in rekening te brengen.

 

Artikel 6 – Tarieven

Vóór de totstandkoming van de individuele overeenkomst ontvangt de cliënt de door de voedingsdeskundige te hanteren tarieven. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.

De voedingsdeskundige is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst.

Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is toegestaan.

 

Voor de groep gelden andere tarieven, welke mede bepaald worden door de grootte van de groep .

 

Artikel 7 – Betaling

 

Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de cliënt een factuur  na ieder consult tenzij anders overeengekomen.

Alle facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst betaald te worden.

Betaling geschiedt door middel van overboeking van het verschuldigde bedrag op rekening nummer:

NL18 RABO 0155 2356 21 van de Rabobank t.n.v. Anne Poell Voedingsdeskundige en onder vermelding van het factuurnummer. Bij contante betalingen zal de client een kwitantie ontvangen van Anne Poell Voedingsdeskundige

Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,00 administratiekosten. Indien de nota 30 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de voedingsdeskundige gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. Tevens wordt alle begeleiding opgeschort tot het moment dat de factuur volledig is voldaan.

 

Artikel 8 – Privacy

De voedingsdeskundige kan de cliënt op eigen verzoek dan wel na een verwijzing door een arts behandelen.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt zal de voedingsdeskundige aan niemand, ook niet aan de verwijzend arts, enige informatie over de cliënt verstrekken. De voedingsdeskundige acht zich gebonden aan geheimhouding van al datgene dat betrekking heeft op de relatie tussen haar en de cliënt, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

De voedingsdeskundige vernietigt de gegevens betreffende de cliënt binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de cliënt.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de voedingsdeskundige en de cliënt

De voedingsdeskundige levert naar beste weten en kunnen aan de cliënt een advies; het en begeleiding;resultaat van dat advies ligt niet vast.

De aansprakelijkheid van de voedingsdeskundige voor schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de voedingsdeskundige verstrekte adviezen is steeds beperkt tot het bedrag van het tot dan toe door de cliënt aan de voedingsdeskundige betaalde bedrag.

De cliënt geeft de voedingsdeskundige, mede naar aanleiding van vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft.

De voedingsdeskundige is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie, die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

 

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

De voedingsdeskundige behoudt zich te allen tijde alle rechten voor op de door haar op schrift gestelde adviezen, plannen, documenten alsmede afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt.

De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de voedingsdeskundige noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden vermenigvuldigd/bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de voedingsdeskundige verstrekt zijn.

 

Artikel 11 – Informatie via de website www.annepoell.nl of sociale media

De informatie die u op de website of sociale media aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat die informatie te allen tijde volledig en juist is.

 

Artikel 12 – Overmacht

Anne Poell Voedingsdeskundige heeft het recht de overeengekomen consulten op te schorten indien zij tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Hieronder vallen omstandigheden welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, zoals ziekte. Indien nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de overeenkomst tussen de cliënt en de voedingsdeskundige is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter is bevoegd kennis te nemen van een geschil tussen cliënt en de voedingsdeskundige. In geval de cliënt buiten Nederland woont is enkel de rechter van de vestigingsplaats van de voedingsdeskundige bevoegd kennis te nemen van een geschil.

 

Gedeponeerd op www.voorwaarden.net 24-04-2014 en gewijzigd op 31-10-2014 om 12:58  Om ze te downloaden klik hier